وجحدوا بها و استیقنتها ظلما و علوا

وجحدوا بها و استیقنتها ظلما و علوا

.

2023-06-09
    اذبني برفق ح 9